دادخواست

نمونه دادخواست های ملکی برای ارائه به شورای حل اختلاف ،دادگاه بدوی ، دادگاه تجدید نظر و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی بدون شک مهمترین اقدام برای طرح دعوی و تشکیل هر پرونده حقوقی تنظیم دادخواست می باشد و در موارد عدیده ای مشاهده شده افراد با صرف وقت و هزینه زیاد صرفا به جهت عدم اشراف و آگاهی لازم در تنظیم دادخواست ، نتیجه پرونده را به طرف مقابل واگذار کرده و یا خواسته مورد نیاز شما را تنظیم نمی کند.  لذا  هر چند بهتر است  تنظیم دادخواست را به وکلای دادگستری مجرب سپرده و یا لا اقل با افراد مطلع  در این زمینه مشورت نمایید.

نمونه دادخواست پرداخت وجه التزام عدم انجام تعهد

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل عین مستأجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره ریاست محترم مجتمع قضایی

نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشاع

نمونه دادخواست منع نقل و انتقال

درخواست تنظیم اوراق قضایی

 

تایید