حق طلاق زن

بررسیهای نشان میدهد که در ضمن عقد، کمتر پیش می‌آید که زوجه یا حتی زوج نسبت به حقوقی که به یکدیگر تفویض می‌کنند آگاهی داشته باشند. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد هر گاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد» از این قانون چنین استنباط می‌شود که اختیار مرد در طلاق دادن همسرش نامحدود است. البته این حق در صورتی محقق می‌شود که مرد تمام حق و حقوق قانونی متعلق به همسرش را پرداخت کند و هیچ دینی بر گردنش نباشد.

آیا می‌دانید که زن در ۱۲ شرطی که در ضمن عقد در سند ازدواج ثبت شده است می‌تواند راسا تقاضای طلاق – حق طلاق زن – از دادگاه خانواده را بکند؟

در بند «الف» این سند ازدواج‌ به موارد ذیل اشاره شده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.
وهمچنین در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح متشکل از۱۲ شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. شروط حق طلاق زن بشرح ذیل است:

1)در صورت خودداری زوج از دادن نفقه به زوجه و انجام سایر حقوق واجب زوجه به مدت ۶ ماه، زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند.

 2)بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند. دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زوجه اجازه طلاق می‌دهد.

 3)سومین شرطی که با وجود آن زوجه اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان زوج است در حدی که سلامت زوجه را به خطر اندازد.

 4)شرط چهارم حق طلاق زوجه، دیوانه بودن زوج است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

5)پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال زوج به کاری است که به حیثیت و آبروی زوجه و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 6)محکومیت زوج به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زوجه امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

 7)ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری زوج، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زوجه و فرزند شود.

8)هشتمین شرطی است که به استناد آن زوجه حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور زوج طلاق خود را ثبت کند.

 9)از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زوجه را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10)دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن زوج پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 11)همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

12)آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زوجه حق طلاق را از زوج می‌گیرد.

همچنین علاوه بر شرایط مندرج در سند ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زوجه واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق زوج درج کند.

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زوجه می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

فرآیند ارث و انحصار وراثت

0 / 5. 0

مشاوره حقوقی آنلاین